Chất hoạt hóa

Chất hoạt hóa bao gồm 2 loại:

  • KE03: chất hoạt hóa hiệu ứng tinh thể
  • WF05: chất hoạt hóa phim chuyển nước